BBS' vedtægter

BBS' vedtægter er godkendt på BBS' generalforsamling i 1999 og senest revideret april 2019.

BBS' vedtægter

BBS' vedtægter er godkendt på BBS' generalforsamling i 1999 og senest revideret april 2019.

§ 1.

Foreningen ”Broder til Broder Støtte”, herefter kaldet BBS, har til formål at indsamle penge og humanitære midler med henblik på at støtte kristne kirker og personer som lider nød, eller som på anden måde trænger til hjælp for at fremme evangeliets forkyndelse og udbredelse. Hjælpen skal kanaliseres til lande, som enten er eller har været uden Guds Ords frie udbredelse eller forkyndelse.

 

BBS’s hjemsted er Aabenraa Kommune eller hvor, formanden måtte få adresse.

 

§2.

Trosgrundlag:

Som evangeliske kristne accepterer vi åbenbaringen af den treenige Gud i Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente, og bekender den historiske tro på evangeliet som forkyndes i disse skrifter. Vi finder her læresætninger, som vi ser på som afgørende for forståelsen af troen, og som fører til indbyrdes kærlighed mellem troende, praktisk kristen tjeneste og iver for at nå ud med evangeliet.

 

Disse læresætninger er:

Troen på den almægtige, hellige og nådige Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd – i skabelsen, som opretholderen, i åbenbaringen, i frelsesværket, og i den sidste dom.

 

Troen på den guddommelige inspiration af Den Hellige Skrift og dens absolutte og fulde pålidelighed, som Øverste autoritet i alle sager som angår tro og liv.

 

Troen på det faldne menneskes universale synd og skyld, som gør det fortjent til Guds vrede og fordømmelse.

 

Troen på Guds Søns stedfortrædende soningsoffer – Gud som blev menneske – som det eneste og fuldkomne grundlag for frelse fra synd og skyld, og fra syndens evige konsekvenser.

 

Troen på retfærdiggørelse af syndere ene og alene ved Guds nåde gennem troen på den korsfæstede og opstandne Kristus Jesus.

 

Troen på det oplysende, iboende og helliggørende værk af Gud Den Hellige Ånd.

 

Troen på det almindelige præsteskab af troende som udgør den universelle kirke, for hvilken Kristus er hoved, og som er forpligtet på Hans befaling om at proklamere evangeliet til hele verden.

 

Troen på, at vi venter Jesu Kristi synlige genkomst i kraft og herlighed.

 

§ 3.

Som medlem kan optages enhver, der kan identificere sig med BBS’s formål og trosgrundlag, sådan som dette er beskrevet i §1 + §2.

 

Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.

 

§ 4.

BBS ledes af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer, 2 medlemmer er selvsupplerende. På foreningens årlige generalforsamling vælges der hvert år 1 – 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode og én suppleant for ét år.

 

Såfremt et bestyrelsesmedlem i liv og tale ikke er i overensstemmelse med BBS’s grundlag og virke, skal de øvrige bestyrelsesmedlemmer ekskludere medlemmet af BBS.

 

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en sekretær på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Generalforsamlingen behandler og godkender sidste års regnskab.

 

Bestyrelsen mødes så ofte det er nødvendigt, dog mindst én gang årligt og i øvrigt efter formandens bestemmelse eller, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer begærer dette.

 

Formanden indkalder skriftligt bestyrelsen med mindst 14 dages forudgående varsel med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når det nævnte varsel er iagttaget, og et flertal af medlemmerne – heriblandt formanden – giver møde.

 

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Bestyrelsen foranlediger, at der føres referat over dens møder.

 

Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin afvigende mening tilført referat.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

 

§ 5.

Generalforsamlingen afholdes hvert år. Dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden skal mindst være:

1. Velkomst og indledning.

2. Valg af dirigent og referent.

3. Formandens beretning / godkendelse.

4. Godkendelse af regnskabet.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden.

 

§ 6.

Bestyrelsen leder BBS under ansvar for, at indtægter forvaltes til fremme af BBS’s formål, jf. §1.

 

§ 7.

BBS tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller i formandens fravær af næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Ved salg af eventuelle værdipapirer, samt ved garantistillelse af enhver art, tegnes BBS dog af den samlede bestyrelse.

 

§ 8.

BBS skal aflægge årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskabsår er kalenderåret.

 

BBS’s regnskab revideres inden udgangen af marts måned af en af bestyrelsen antaget revisor.

 

§9.

BBS’s midler skal med undtagelse af den del af formuen, der indestår i lager af bibler og bibelske skrifter, eller som anvendes i den daglige drift, anbringes i betryggende pengeinstitut.

 

BBS’s værdipapirer skal noteres på foreningens navn.

 

§10.

BBS’s daglige ledelse varetages af formanden.

 

Formanden varetager sine opgaver under ansvar overfor bestyrelsen i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.
Det tilstræbes, at alt arbejde udføres ulønnet.

 

§11.

Ændring af vedtægter kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

 

§12.

Opløsning af BBS – kan kun ske med ¾ stemmemajoritet på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Ved opløsning skal den eventuelle formue overgå til Åpne Dører, Boks 4698 Grim, N-4602 Kristianssand 5, Norge, eller anden organisation, som formidler bibler og bibelske skrifter til kirker og personer i lande, som enten er eller har været under Guds Ords frie udbredelse og forkyndelse.
Bestyrelsen fratræder først når opløsningen er tilendebragt.

§ 1.

Foreningen ”Broder til Broder Støtte”, herefter kaldet BBS, har til formål at indsamle penge og humanitære midler med henblik på at støtte kristne kirker og personer som lider nød, eller som på anden måde trænger til hjælp for at fremme evangeliets forkyndelse og udbredelse. Hjælpen skal kanaliseres til lande, som enten er eller har været uden Guds Ords frie udbredelse eller forkyndelse.

 

BBS’s hjemsted er Aabenraa Kommune eller hvor, formanden måtte få adresse.

 

§2.

Trosgrundlag:

Som evangeliske kristne accepterer vi åbenbaringen af den treenige Gud i Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente, og bekender den historiske tro på evangeliet som forkyndes i disse skrifter. Vi finder her læresætninger, som vi ser på som afgørende for forståelsen af troen, og som fører til indbyrdes kærlighed mellem troende, praktisk kristen tjeneste og iver for at nå ud med evangeliet.

 

Disse læresætninger er:

Troen på den almægtige, hellige og nådige Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd – i skabelsen, som opretholderen, i åbenbaringen, i frelsesværket, og i den sidste dom.

 

Troen på den guddommelige inspiration af Den Hellige Skrift og dens absolutte og fulde pålidelighed, som Øverste autoritet i alle sager som angår tro og liv.

 

Troen på det faldne menneskes universale synd og skyld, som gør det fortjent til Guds vrede og fordømmelse.

 

Troen på Guds Søns stedfortrædende soningsoffer – Gud som blev menneske – som det eneste og fuldkomne grundlag for frelse fra synd og skyld, og fra syndens evige konsekvenser.

 

Troen på retfærdiggørelse af syndere ene og alene ved Guds nåde gennem troen på den korsfæstede og opstandne Kristus Jesus.

 

Troen på det oplysende, iboende og helliggørende værk af Gud Den Hellige Ånd.

 

Troen på det almindelige præsteskab af troende som udgør den universelle kirke, for hvilken Kristus er hoved, og som er forpligtet på Hans befaling om at proklamere evangeliet til hele verden.

 

Troen på, at vi venter Jesu Kristi synlige genkomst i kraft og herlighed.

 

§ 3.

Som medlem kan optages enhver, der kan identificere sig med BBS’s formål og trosgrundlag, sådan som dette er beskrevet i §1 + §2.

 

Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.

 

§ 4.

BBS ledes af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer, 2 medlemmer er selvsupplerende. På foreningens årlige generalforsamling vælges der hvert år 1 – 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode og én suppleant for ét år.

 

Såfremt et bestyrelsesmedlem i liv og tale ikke er i overensstemmelse med BBS’s grundlag og virke, skal de øvrige bestyrelsesmedlemmer ekskludere medlemmet af BBS.

 

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en sekretær på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Generalforsamlingen behandler og godkender sidste års regnskab.

 

Bestyrelsen mødes så ofte det er nødvendigt, dog mindst én gang årligt og i øvrigt efter formandens bestemmelse eller, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer begærer dette.

 

Formanden indkalder skriftligt bestyrelsen med mindst 14 dages forudgående varsel med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når det nævnte varsel er iagttaget, og et flertal af medlemmerne – heriblandt formanden – giver møde.

 

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Bestyrelsen foranlediger, at der føres referat over dens møder.

 

Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin afvigende mening tilført referat.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

 

§ 5.

Generalforsamlingen afholdes hvert år. Dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden skal mindst være:

1. Velkomst og indledning.

2. Valg af dirigent og referent.

3. Formandens beretning / godkendelse.

4. Godkendelse af regnskabet.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden.

 

§ 6.

Bestyrelsen leder BBS under ansvar for, at indtægter forvaltes til fremme af BBS’s formål, jf. §1.

 

§ 7.

BBS tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller i formandens fravær af næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Ved salg af eventuelle værdipapirer, samt ved garantistillelse af enhver art, tegnes BBS dog af den samlede bestyrelse.

 

§ 8.

BBS skal aflægge årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskabsår er kalenderåret.

 

BBS’s regnskab revideres inden udgangen af marts måned af en af bestyrelsen antaget revisor.

 

§9.

BBS’s midler skal med undtagelse af den del af formuen, der indestår i lager af bibler og bibelske skrifter, eller som anvendes i den daglige drift, anbringes i betryggende pengeinstitut.

 

BBS’s værdipapirer skal noteres på foreningens navn.

 

§10.

BBS’s daglige ledelse varetages af formanden.

 

Formanden varetager sine opgaver under ansvar overfor bestyrelsen i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.
Det tilstræbes, at alt arbejde udføres ulønnet.

 

§11.

Ændring af vedtægter kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

 

§12.

Opløsning af BBS – kan kun ske med ¾ stemmemajoritet på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Ved opløsning skal den eventuelle formue overgå til Åpne Dører, Boks 4698 Grim, N-4602 Kristianssand 5, Norge, eller anden organisation, som formidler bibler og bibelske skrifter til kirker og personer i lande, som enten er eller har været under Guds Ords frie udbredelse og forkyndelse.
Bestyrelsen fratræder først når opløsningen er tilendebragt.