BBS' vedtægter

BBS' vedtægter er godkendt på BBS' generalforsamling i 1999 og senest revideret marts 2023.

BBS' vedtægter

BBS' vedtægter er godkendt på BBS' generalforsamling i 1999 og senest revideret marts 2023.

Navn og hjemsted
§ 1.
Broder til Broder Støtte (herefter ”BBS”) er en landsdækkende, politisk uafhængig, tværkirkelig, dansk forening.

Stk. 2
BBS har hjemsted, hvor formanden har adresse.

Stk. 3
BBS arbejder i flere sammenhænge under betegnelsen Brother to Brother Support.

Grundlag
§ 2
BBS arbejder ud fra et evangelisk grundlag, der baserer sig på Bibelen og den apostolske trosbekendelse.

Formål
§ 3
BBS’ formål er at støtte kristne kirker og personer som lider nød, eller som på anden måde trænger til hjælp for at fremme evangeliets forkyndelse og udbredelse ved at indsamle penge og humanitære midler og oplyse og mobilisere danskere til støtte og medleven. 

BBS’ arbejde har fortrinsvist sit fokus i Rumænien.

Medlemskab
§ 4.
Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år og kan identificere sig med BBS’ formål og trosgrundlag, sådan som dette er beskrevet i §2.

Stk. 2
Medlemskab registreres fra det tidspunkt, hvor der betales kontingent. Der betales fuldt kontingent i indmeldelsesåret uanset indmeldelsestidspunktet.

Stk. 3
Kontingent opkræves én gang årligt forud for generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke betaler kontingentet inden for betalingsfristen, ophører automatisk som medlemmer. 

Stk. 4
BBS’ samarbejdspartner, Dansk Missionsråd, har ansvaret for, at der føres en fortegnelse over medlemmer i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske lovgivning

Stk. 5
Udmeldelse af BBS skal ske skriftligt til BBS. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Stk. 6
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette modarbejder BBS’ formål og grundlag. En sådan beslutning skal meddeles skriftligt og være begrundet. Eventuel klage fra et ekskluderet medlem kan sendes til bestyrelsen, men har ingen opsættende virkning ift. eksklusionen.   

Bestyrelsen
§ 5
BBS ledes af en ulønnet bestyrelse på 5 – 7 medlemmer, 2 medlemmer er selvsupplerende. På foreningens årlige generalforsamling vælges der hvert år 1 – 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, idet det tilstræbes, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år, og én suppleant for ét år.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en sekretær på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk. 3
Bestyrelsen, der mødes efter behov, dog mindst to gange årligt, fastsætter selv sin dagsorden og fører beslutningsprotokol.

Stk. 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5
Hvis et medlem af bestyrelsen i ord eller handling modarbejder foreningens formål og grundlag, kan de øvrige medlemmer af bestyrelsen afsætte dette i overensstemmelse med fremgangsmåden i § 4, stk. 6. Er der valgt en suppleant, indtræder denne indtil næste generalforsamling.

Stk. 6
Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

Generalforsamlingen
§ 6
Generalforsamlingen er BBS’ øverste myndighed

Stk. 2
Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede, strategiske ledelse og vælges på generalforsamlingen.

§ 7
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 2
Generalforsamlingen indvarsles, via e-mail til medlemmerne mindst to uger forud for datoen for generalforsamlingen. 

Forslag, som ønskes sat under afstemning på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest otte dage før generalforsamlingen.

Stk. 3
Dagsordenen, der skal foreligge senest 14 dage før generalforsamlingen, skal som minimum indeholde følgende faste punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning fra BBS’ bestyrelse til godkendelse
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Stk. 4
Forslag til nye medlemmer af bestyrelsen og revisor skal så vidt muligt være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5
Stemmeret på generalforsamlingen har alle, som er medlem af BBS og har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 6
Afgørelser på generalforsamlingen træffes med simpel stemmeflerhed, medmindre vedtægterne foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg. Ved fortsat stemmelighed trækkes lod.

Stk. 7
Ekstraordinær generalforsamling, der skal varsles mindst 14 dage forud, afholdes, når 2/3 af bestyrelsen eller 1/3 af BBS’ stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Forslag til dagsordenen skal afleveres til bestyrelsen senest otte dage før generalforsamlingen, og bestyrelsen skal sørge for, at dagsordenen foreligger senest syv dage før generalforsamlingen.

Tegningsregler
§ 8
BBS tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller i formandens fravær af næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Ved salg af eventuelle værdipapirer, samt ved garantistillelse af enhver art, tegnes BBS dog af den samlede bestyrelse.

Stk. 2
Køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og pantsætning skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Regnskab og økonomi
§ 9
Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2
BBS’ regnskab revideres inden udgangen af marts måned af foreningens revisor.

§ 10
BBS hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke organisationen eller dens ledelse nogen personlig hæftelse. Medlemmer og bestyrelse hæfter således kun efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Daglig ledelse
§ 11
BBS’ daglige drift varetages af formanden.

Stk. 2
Formanden varetager sine opgaver under ansvar over for bestyrelsen i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.

Stk. 3
Det tilstræbes, at alt arbejde udføres ulønnet.

§ 12
Ændring af vedtægter kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt generalforsamlingens fremmødte medlemmer i overensstemmelse med vedtægternes § 7.

Opløsning
§ 13
BBS opløses, hvis mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer og 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer beslutter dette på to på hinanden følgende generalforsamlinger i overensstemmelse med vedtægternes § 7.

Stk. 2
Ved opløsning skal den eventuelle formue overgå til en anden organisation, som driver missions- og nødhjælpsarbejde beslægtet med det i §3 fastsatte formål, som er hjemmehørende i Danmark og godkendt af skattemyndighederne til at modtage fradragsberettigede gaver.

Stk. 3
Bestyrelsen fratræder først, når opløsningen er tilendebragt.

BBS' vedtægter er godkendt på BBS' generalforsamling i 1999 og senest revideret marts 2023.
 

Navn og hjemsted
§ 1.
Broder til Broder Støtte (herefter ”BBS”) er en landsdækkende, politisk uafhængig, tværkirkelig, dansk forening.

Stk. 2
BBS har hjemsted, hvor formanden har adresse.

Stk. 3
BBS arbejder i flere sammenhænge under betegnelsen Brother to Brother Support.

Grundlag
§ 2
BBS arbejder ud fra et evangelisk grundlag, der baserer sig på Bibelen og den apostolske trosbekendelse.

Formål
§ 3
BBS’ formål er at støtte kristne kirker og personer som lider nød, eller som på anden måde trænger til hjælp for at fremme evangeliets forkyndelse og udbredelse ved at indsamle penge og humanitære midler og oplyse og mobilisere danskere til støtte og medleven. 

BBS’ arbejde har fortrinsvist sit fokus i Rumænien.

Medlemskab
§ 4.
Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år og kan identificere sig med BBS’ formål og trosgrundlag, sådan som dette er beskrevet i §2.

Stk. 2
Medlemskab registreres fra det tidspunkt, hvor der betales kontingent. Der betales fuldt kontingent i indmeldelsesåret uanset indmeldelsestidspunktet.

Stk. 3
Kontingent opkræves én gang årligt forud for generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke betaler kontingentet inden for betalingsfristen, ophører automatisk som medlemmer. 

Stk. 4
BBS’ samarbejdspartner, Dansk Missionsråd, har ansvaret for, at der føres en fortegnelse over medlemmer i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske lovgivning

Stk. 5
Udmeldelse af BBS skal ske skriftligt til BBS. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Stk. 6
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette modarbejder BBS’ formål og grundlag. En sådan beslutning skal meddeles skriftligt og være begrundet. Eventuel klage fra et ekskluderet medlem kan sendes til bestyrelsen, men har ingen opsættende virkning ift. eksklusionen.   

Bestyrelsen
§ 5
BBS ledes af en ulønnet bestyrelse på 5 – 7 medlemmer, 2 medlemmer er selvsupplerende. På foreningens årlige generalforsamling vælges der hvert år 1 – 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, idet det tilstræbes, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år, og én suppleant for ét år.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en sekretær på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk. 3
Bestyrelsen, der mødes efter behov, dog mindst to gange årligt, fastsætter selv sin dagsorden og fører beslutningsprotokol.

Stk. 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5
Hvis et medlem af bestyrelsen i ord eller handling modarbejder foreningens formål og grundlag, kan de øvrige medlemmer af bestyrelsen afsætte dette i overensstemmelse med fremgangsmåden i § 4, stk. 6. Er der valgt en suppleant, indtræder denne indtil næste generalforsamling.

Stk. 6
Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

Generalforsamlingen
§ 6
Generalforsamlingen er BBS’ øverste myndighed

Stk. 2
Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede, strategiske ledelse og vælges på generalforsamlingen.

§ 7
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 2
Generalforsamlingen indvarsles, via e-mail til medlemmerne mindst to uger forud for datoen for generalforsamlingen. 

Forslag, som ønskes sat under afstemning på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest otte dage før generalforsamlingen.

Stk. 3
Dagsordenen, der skal foreligge senest 14 dage før generalforsamlingen, skal som minimum indeholde følgende faste punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning fra BBS’ bestyrelse til godkendelse
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Stk. 4
Forslag til nye medlemmer af bestyrelsen og revisor skal så vidt muligt være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5
Stemmeret på generalforsamlingen har alle, som er medlem af BBS og har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 6
Afgørelser på generalforsamlingen træffes med simpel stemmeflerhed, medmindre vedtægterne foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg. Ved fortsat stemmelighed trækkes lod.

Stk. 7
Ekstraordinær generalforsamling, der skal varsles mindst 14 dage forud, afholdes, når 2/3 af bestyrelsen eller 1/3 af BBS’ stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Forslag til dagsordenen skal afleveres til bestyrelsen senest otte dage før generalforsamlingen, og bestyrelsen skal sørge for, at dagsordenen foreligger senest syv dage før generalforsamlingen.

Tegningsregler
§ 8
BBS tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller i formandens fravær af næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Ved salg af eventuelle værdipapirer, samt ved garantistillelse af enhver art, tegnes BBS dog af den samlede bestyrelse.

Stk. 2
Køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og pantsætning skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Regnskab og økonomi
§ 9
Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2
BBS’ regnskab revideres inden udgangen af marts måned af foreningens revisor.

§ 10
BBS hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke organisationen eller dens ledelse nogen personlig hæftelse. Medlemmer og bestyrelse hæfter således kun efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Daglig ledelse
§ 11
BBS’ daglige drift varetages af formanden.

Stk. 2
Formanden varetager sine opgaver under ansvar over for bestyrelsen i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.

Stk. 3
Det tilstræbes, at alt arbejde udføres ulønnet.

§ 12
Ændring af vedtægter kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt generalforsamlingens fremmødte medlemmer i overensstemmelse med vedtægternes § 7.

Opløsning
§ 13
BBS opløses, hvis mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer og 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer beslutter dette på to på hinanden følgende generalforsamlinger i overensstemmelse med vedtægternes § 7.

Stk. 2
Ved opløsning skal den eventuelle formue overgå til en anden organisation, som driver missions- og nødhjælpsarbejde beslægtet med det i §3 fastsatte formål, som er hjemmehørende i Danmark og godkendt af skattemyndighederne til at modtage fradragsberettigede gaver.

Stk. 3
Bestyrelsen fratræder først, når opløsningen er tilendebragt.

BBS' vedtægter er godkendt på BBS' generalforsamling i 1999 og senest revideret marts 2023.